ด้านล่างคือ เมนู นะค่ะ

SHINOBU TRIPPLE Q แบ่งปัน

Wellcome to Webblog^^

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บบล็อกของคนวัย TEEN'z

สงกรานต์นี้เล่นน้ำไหน ดีน้ะ :) Shinobu Tripple Q

ฟังเพลง ออนไลน์

คุยกันผ่าน facebook น่ะ

ใครเล่นเฟชบุคก็คุยได้ที่นี่ Shinobu Tripple Q

วันนี้มีอะไรเด็ด! [Hot News Update] ด้านล่าง ค้ะ ↓

วันนี้มีอะไรเด็ด! [Hot News Update] ด้านล่าง ค้ะ ↓

ประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่ไทยสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web blog ของคนวัยTEEN'z เว็บ shinobutripple q -อับเดททุกวินาทีกับข่าวสารหลากสไตล์ ชุมชนวัยรุ่นทันสมัย ที่นี้ที่เดียว ****http://www.shinobutripple-q.blogspot.com

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ความหมายของ Present Simple Tense

ความหมายของ Present Simple Tense
Tense (เท็นซ) หมายถึง กาลเวลา เป็นรูปแบบของคำกริยาที่แสดงให้ทราบว่า การกระทำนั้นๆหรือเหตุการณ์นั้นๆได้เกิดขึ้นเมื่อไร ได้เกิดขึ้นแล้วหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กาลเวลาด้วยกันคือ
            1. Present Tense (เพร็ซซึนซ เท็นซ)               =  เหตุการณ์ปัจจุบัน
            2. Past Tense (พาสท เท็นซ                      =  เหตุการณ์ในอดีต
3. Future  Tense (ฟิลเชอร์ เท็นซ)                        =  เหตุการณ์ในอนาคต
ซึ่ง Tense ที่เราจะศึกษากันในวันนี้เป็น Present Tense (เหตุการณ์ปัจจุบัน) ในรูปของ Present Simple Tense ซึ่งเป็น Tense พื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา Tense อื่นๆในระดับสูงต่อไป
โครงสร้างของ Present Simple Tense
Subject      +       Verb1
 ประธาน         +      กริยาช่องที่ 1
            กรณีแรก หาก Subject (ประธาน) เป็น Singular Subject (เอกพจน์ มีหนึ่งเดียว)*V1จะต้องเติม S
Subject
V1+s
V. to be
V. to have
He, She, It
เขา, เธอ,มัน
ประธานมีหนึ่งเดียว
จะต้องเติม ใน V1
ประธาน เดิน ไปโรงเรียน
V1 ใช้คำว่า (walk) + s
ß        
He walks to school.
She walks to school.
It walks to school.
ประธาน เป็น นักเรียน
V. to beใช้คำว่า   is
ß        
He is a student.
She is a student.
ß
ประธาน เป็น สุนัข
It is a dog.
ประธาน มี ปากกา 1 ด้าม
V.to haveใช้คำว่า has
ß
He has a pen.
She has a pen.
ß
ประธานมีหาง 1 หาง
It has a tail.
Film is a singer. (ฟิล์มเป็นนักร้อง)
ประโยคแรกเราใช้ is เป็น V. เพราะ Film เป็นผู้ชาย แทนชื่อประธานด้วย Heได้จึงใช้ is เป็นV.ได้
A dog walks to school. ( หมา 1 ตัวเดินไปโรงเรียน)
ประโยคนี้ เราใช้ walk เป็น V.และเติม เพราะ........................................................ แทนชื่อประธานด้วย.......................................... จึงใช้ walks เป็น V. ได้
Pollar has a book. (พอลล่ามีหนังสือ 1เล่ม)
ประโยคนี้ เราใช้ has เป็น V. เพราะ................................................ ...............................................แทนชื่อประธานด้วย.......................................... จึงใช้ has เป็น V. ได้
        กรณีที่ 2 หาก Subject (ประธาน) เป็น Plural Subject (เอกพจน์ มีมากกว่าหนึ่ง) V1 ไม่ต้องเติม S
       กฎข้อนี้รวมไปถึง ประธานที่ไม่ใช่ Plural Subject 2 ตัว คือ I และYou ด้วยนะคะ

Subject
V1+s
V. to be
V. to have
They , We
พวกเขา พวกเรา

  I
ฉัน 

 You
เธอ
ประธาน เดิน ไปโรงเรียน
V1 ใช้คำว่า (walk)
ß
They walk to school.
We walk to school.
I walk to school.
You walk to school.
ประธาน เป็น นักเรียน
V. to beใช้คำว่า  are
ß
They are students.
We are students.
ประธาน มี ปากกา 1 ด้าม
V.to haveใช้คำว่าhave
ß

ประธาน ( I เป็น นักเรียน
V. to beใช้คำว่า am
ß
am a student.
They have a pen.
We have a pen.
have a pen.
You have a pen.
ประธาน (Youเป็นนักเรียน
V. to beใช้คำว่า are
ß
You are a student.
Jan and Jo are students. (แจนและโจเป็นนักเรียน)
ประโยคนี้ เราใช้ are เป็น V. เพราะ Jan and Jo มี 2 คน เป็น Plural มากกว่า 1 แทนชื่อประธานด้วย They ได้  จึงใช้ are เป็น V. ได้

My friends walk to school. (เพื่อนของฉันเดินไปโรงเรียน)
ประโยคนี้ เราใช้ walk เป็น V. ไม่เติม เพราะ..........................................................แทนชื่อประธานด้วย ………………. ได้  จึงใช้ walk เป็น V. ได้โดยไม่ต้องเติม S
My parents have a pen. (พ่อกันแม่ของฉันมีปากกา 1 ด้าม)
ประโยคนี้ เราใช้ have เป็น V. เพราะ.......................................................................แทนชื่อประธานด้วย………………. ได้  จึงใช้ have เป็น Vได้

กฎในการเติม และ es หลัง V1 (กริยาช่องที่1)
1. เติม ได้ทันที่หลังคำกริยาปกติทั่วๆ ไป
          walk  -        walks                             eat     -        eats
          read   -        read                             move -        moves
          swim -        swims                            listen -        listens

2. เติม es หลังคำหริยาที่ลงท้ายด้วย s , ss , sh , ch , x , z และ เช่น
                dress -        dresses                 kiss   -        kisses
          teach -        teaches                 wash -        washes
          fix     -        fixes                     go     -        goes

3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ให้เปลี่ยน เป็น i แล้วเติม es เช่น
                study -        studies                 cry     -        cries
          fly     -        flies                     try     -        tries

** ยกเว้น ถ้าหน้า เป็นสระ ( a , e , i , o , u ) ให้เติม ได้เลย เช่น
                play   -        play                   buy    -        buys
        stay     -        stays                     say    -        says


การทำประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม
1. ประโยคบอกเล่าที่มี V. to be ( is, am, are ) และ can สามารถทำได้ดังนี้
                                * เพื่อให้เป็นประโยคปฏิเสธให้เติม not หลัง V. to be หรือ can
* เพื่อให้เป็นประโยคคำถาม ให้เอา V. to be หรือ can มาไว้หน้าประโยค พร้อมใส่เครื่องหมายคำถาม (?)  ตัวอย่างเช่น

ปฏิเสธ   He is not a student.
บอกเล่า He is a student.
คำถาม    : Is he a student?

ปฏิเสธ: They can not speak English.
บอกเล่า They can speak English.
คำถาม    : Can they speak English?

2. ประโยคทีมี V. to have (have, has) ปกติเราสามารถใช้วิธีเดียวกับคำกริยาช่วยตัวอื่นๆที่กล่าวมาในข้อ 1 แต่ปัจจุบันนิยมใช้ V. to do (do, dose) มาช่วยในการทำเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามดังนี้คะ
          ประโยคปฏิเสธ เติม Does not/Do not หน้า V. to have.
                ประโยคคำถามเติม Does / Do หน้าประโยคบอกเล่า.
ปฏิเสธ   He does not have a car.
บอกเล่า He has a car.
คำถาม    : Does he have a car ?

ปฏิเสธ:We do not have some books.
บอกเล่า We have some books.
คำถาม    : Do we have some books?

ถ้าในประโยคไม่มี V. to be หรือ V. to have เราจะใช้ V. to do มาช่วยในการทำประโยคให้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามจะ โดยมีกฎง่ายๆดังนี้

1.    ประธานเป็นเอกพจน์ He, She, It, Film, Pallar………..ทุกตัวต้องใช้ Does.
He walks to school.
(ไม่มี V. to do และ V. to have)

He does not walk to school.                         Does he walk to school?
             บอกเล่า.                                                                                                         ปฏิเสธ

จากประโยคจะเห็นได้ว่าการเอา Does  เข้ามาช่วยจะต้องตัด s หรือ es ออกจากกริยาแท้ เพื่อให้กลับมาอยู่ในรูปของกริยาช่องที่ 1 (V1) เหมือนเดิม
He does not walk to school.  ► walk ไม่มี เพราะมี does แล้ว
Does he walk to school? ► walk ไม่มี เพราะมี does แล้ว

2. ประธานเป็นพหูพจน์ทุกตัวรวมทั้ง I, You, We, They, Jo and Jan…ใช้ Do ช่วย
They walk to school.
(ไม่มี V. to do และ V. to have)
They do not walk to school.                         Do they walk to school?
                          บอกเล่า                                                                                      ปฏิเสธ
4. อย่าลืมเครื่องหมาย ท้ายประโยคคำถามนะคะ
ตัวอย่างการวิเคราะห์ประโยค
Does she swim everyday?
ประโยคนี้ใช้ Does เพราะ ประธาน She เป็นเอกพจน์ ต้องใช้ Does ช่วย
ประธาน She เป็นเอกพจน์แต่ swim ไม่เติม เพราะมี doesแล้วต้องตัด ออกจากกริยาแท้    ครูคิดว่าถ้าหนูเข้าใจแล้วหนูต้องตอบคำถามนี้ได้แน่เลย

1. Film does not play football.
      1. ใช้ does เพราะ…………………………………………………...
      2.  playไม่มี s  เพราะ..........................................................................

2.  Jo and Jan do not sit in the room.
          ใช้ Do ไม่ใช้ Does เพราะ.................................................................


หลักในการใช้ Present Simple Tense

1. ใช้ Present Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นความจริงตลอดไป เช่น
                The sun rises in the east. (ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก)
                The moon moves round the earth. (ดวงจันทร์หมุนรอบโลก)
                The earth is round. (โลกกลม)
                The stars shine brightly at night. (ดวงดาวต่างๆส่องแสงสว่างจ้าในตอนกลางคืน)
                Water boils at 100 c. (น้ำเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส)
2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงตามคำพังเพย หรือคำสุภาษิต เช่น
                Time is money. (เวลาเป็นเงินเป็นทอง)
                Three and Three make six. ( สามบวกสามเป็นหก)
3. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยสม่ำเสมอ เป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรส่วนใหญ่มักจะมีคำต่อไปนี้อยู่ในประโยค เช่น
Always            =  สม่ำเสมอ                 Often               =  บ่อยๆ
Usually            =  โดยปกติ                  Sometimes       =  บางครั้ง
Ever                 =  เคย                       Never               =  ไม่เคย
every  day             =  ทุกๆ วัน             generally         =  โดยทั่วๆ ไป
seldom                  =  แทบจะไม่           at 7.00             =  เวลา 7 นาฬิกา
at night                  =  ตอนกลางคืน           in winter         =  ในฤดูหนาว

She usually forgets the key. (โดยปกติเธอลืมกุญแจเป็นประจำ)
We walk to school everyday. (พวกเราไปโรงเรียนทุกวัน)
4. ใช้กับคำกริยาที่แสดงการรับรู้แลสภาวะจิตใจ เช่น Believe, like, love, see, hear understand, taste, hate……..
I believe my parents. (ฉันเชื่อฟังพ่อแม่ของฉัน)
He likes cats and dogs. (เขารักแมวและสุนัข)
We understand what he said. (พวกเราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด)

ข้อแตกต่างระหว่าง Present Simple Tense
และ Past Simple Tense

Present Simple Tense เป็นประโยคที่ใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน เรื่องที่ทำบ่อยๆ เป็นธรรมชาติ
Past Simple Tense เป็นประโยคที่ใช้ในเหตุการณ์ที่เป็นอดีตโดยมีคำระบุความเป็นอดีตเช่น yesterday (เมื่อวานนี้, last night (week/month/ year/..etc.)(...ที่แล้ว) , at that time (ในตอนนั้น),
1. ประโยคบอกเล่า
Present Simple Tense
Past Simple Tense
A dog walks to school.
A dog walked to school yesterday.
They come to see me.
They came to see me last Thursday.
2. ประโยคปฏิเสธ
Present Simple Tense
Past Simple Tense
A dog does not walk to school.
A dog did not walk to school yesterday.
They do not come to see me.
They did not come to see me last Thursday.
3. ประโยคคำถาม
Present Simple Tense
Past Simple Tense
Does a dog walk to school?
Did a dog walk to school yesterday?
Do they come to see me?
Did they come to see me last Thursday?

0 ความคิดเห็น:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

แสดงความคิดเห็น

พูดคุยสบายๆผ่าน /shinobu tripple q/ -แชท-

กล่องแชทสุดมันส์
DJ จะออนไลน์ วันเสาร์อาทิตย์ เวลา 09.00 - 13.00 นะค่ะ วันจันทร์-ศุกร์ หลังเลิกเรียนเจอกัน ถึงเวลา 18.30 ค่ะ

คลิกที่นี่เพื่อรีเซต !

เพลง ที่คุณขอมา DJ จัดให้ ♥

ว่าง

บทความที่ได้รับความนิยม

Butterfly >.

อับเดทข่าวสารประจำวัน -เว็บแรกที่คุณเลือก- ที่นี้ที่เดียว เว็บของคนวัยรุ่น****http://www.shinobutripple-q.blogspot.com

เพลง คดีฆาตกรรม Link Corner

;autoplay=1

อธิบาย

ข้างบนนี้ จะเปลี่ยนเพลงที่ฮิตที่สุด ทุกๆ สัปดาห์ นะคะ

คลังบทความของบล็อก

ค้นหา